ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(PRIVACY POLICY)

ΑΡΤΟΜΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Περιεχόμενα

1.        Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.        Ορισμοί

3.        Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4.        Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

5.        Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

6.        Χρόνος Διακράτησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.        Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8.        Δεδομένα ανηλίκων

9.        Διαδικτυακές Τεχνολογίες

10.   Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

11.   Διαβίβαση / Πρόσβαση Δεδομένων

12.   Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

13.   Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

14.   Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

15.   Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

16.   Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

17.   Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

18.   Εκπαίδευση Προσωπικού ΑΡΤΟΜΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

19.   Διαλαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας δεδομένων

20.   Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 1. Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών της. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 EE (εφεξής «Κανονισμός») και του Νόμου 4624/2019, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό.

  • Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία αναπτύσσει και υποστηρίζει η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ή/και ανήκουν στην ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής (ενδεικτικά:(www.artoma.gr)

  • Τα πλήρη στοιχεία της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι:

   

ΑΡΤΟΜΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας: BI.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, TK 61100

Email: info@artoma.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2341063390 & 2341072296

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Κανονισμό.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

 

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο

περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Ανωνυμοποίηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

 

 

Ψευδωνυμοποίηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

Εκτελών την Επεξεργασία

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 

Συγκατάθεση

Του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

 

 

Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά:

 • ο Νόμος 4624/2019 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει

 • ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,

 • η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,

 • ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας95/46/ΕΚ(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) 

 

 

 1. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατά τη διενέργεια κάθε επεξεργασίας δεδομένων, φροντίζει να τηρεί τις γενικές αρχές που θεσπίζει ο Κανονισμός για τη σύννομη επεξεργασία Δεδομένων:

 

(i) Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ φροντίζει να συλλέγει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η δε συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν απαιτείται, λαμβάνεται πάντα ελεύθερα.

(ii) Περιορισμός του σκοπού: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ φροντίζει ώστε τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς (ΣτΕ 1616/2012). 

(iii) Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορισμένα στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και δε συλλέγει περισσότερα δεδομένα.

(iv) Ακρίβεια: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο μπορεί να αιτηθεί ανά πάσα στιγμή διόρθωση των δεδομένων του από την εταιρία.

(v) Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα, αναλόγως την επεξεργασία, τα δεδομένα υφίστανται διαγραφή μετά από την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η εταιρία έχει καταγεγραμμένο το χρονικό διάστημα αυτό στο αρχείο δραστηριοτήτων της και οι χρόνοι είναι πάντα σύμφωνοι με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το νόμο και τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:

 1. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την διενεργούμενη επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου. Οι χρόνοι διακράτησης και σε αυτή την περίπτωση είναι προκαθορισμένοι από την εταιρία.

 2. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Οι χρόνοι διακράτησης και σε αυτή την περίπτωση είναι προκαθορισμένοι από την εταιρία.

 3. για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι χρόνοι διακράτησης και σε αυτή την περίπτωση είναι προκαθορισμένοι από την εταιρία.

 4. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στην περίπτωση αντιδικίας με το υποκείμενο των δεδομένων, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διακρατά τα δεδομένα μέχρι και το πέρας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, άλλως το πέρας της προθεσμίας αυτής και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

(vi) Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Τα οργανωτικά μέτρα αυτά περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω στο κεφάλαιο 18 «Διαλαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα».

 

 1. Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σκοπούς με τις αντίστοιχες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

 

Α/Α

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

1

 

 

Η εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας αναφορικά με πελάτες, προμηθευτές, τρίτους. (π.χ. υποβολή αιτήσεων, σύνταξη προτάσεων, έκδοση παραστατικών κλπ)

 

 

 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ.6§1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

 • Εκτέλεση σύμβασης [αρθ. 6 §1 περ. β) ΓΚΠΔ], όπου υφίσταται

2

 

Η εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων της εταιρίας αναφορικά με το Κράτος (π.χ. καταβολή φόρων, εισφορών, παροχή εξηγήσεων για νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρίας).

 

 

 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ.6

§1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

 • Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε)ΓΚΠΔ]

3

 

Η εκτέλεση των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων με το υφιστάμενο προσωπικό της εταιρίας (π.χ. καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών κλπ)

 

 

 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ.6§1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

 • Εκτέλεση σύμβασης [αρθ. 6 §1 περ. β) ΓΚΠΔ], όπου υφίσταται ή/και

 • Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε)ΓΚΠΔ]

4

 

Τήρηση αρχείου με τα πλήρη στοιχεία του προσωπικού της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

- Εξυπηρέτηση ζωτικών συμφερόντων (αρθ. 6§1 περ. δ ΓΚΠΔ)

5

 

Δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων εταιρίας

 

- Εξυπηρέτηση ζωτικών συμφερόντων εταιρείας (αρθ. 6§1 περ. δ ΓΚΠΔ)

6

Διαβίβαση σε τρίτους και συγκεκριμένα σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 • Εκτέλεση σύμβασης [αρθ. 6 §1 περ. β) ΓΚΠΔ], όπου υφίσταται ή/και

7

 

 

Τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εικόνας με χρήση κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV), για λόγους ασφάλειας

 

 

- Εξυπηρέτηση ζωτικών συμφερόντων εταιρείας (αρθ. 6§1 περ. δ)

 

 

Για κάθε άλλη μορφή επεξεργασίας, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ζητά ειδική και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων πριν την έναρξη της επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται.

 

 

 

 1. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

  Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων της και της συνήθους λειτουργίας, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο ιδιωτών ή επαγγελματιών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών – προϊόντων της, όσο και των εργαζομένων της, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών της, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

  • Ανάλογα με τη μορφή και τον σκοπό επεξεργασίας ανά τμήμα, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ -

 

 

 

 • Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

 • Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Email, fax κ.λπ.),

 • Οικονομικά στοιχεία (λ.χ, αριθμός φορολογικού μητρώου, στοιχεία Ε9κ.λπ.)

 • Στοιχεία εικόνας (λ.χ. λήψεις ή φωτογραφίες προσώπου)

 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΔΡΑΣ

 

 

 

 • Στοιχεία εικόνας (λ.χ. λήψεις από σύστημα CCTV)

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

 

 

 • Στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

 • Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, fax κ.λπ.),

 • Οικονομικά στοιχεία (λ.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.),

 • Στοιχεία εικόνας (λ.χ. λήψεις συστήματος CCTV)

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

 • Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

 • Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Email, fax κ.λπ.),

 • Οικονομικά στοιχεία (λ.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμός φορολογικού μητρώου, μισθός κ.λπ.),

 • Στοιχεία εικόνας (λ.χ. λήψεις ή φωτογραφίες προσώπου μέσω συστήματος CCTV)

 • Επαγγελματικά στοιχεία (λ.χ. ιδιότητα, στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος)

 • Οικογενειακά στοιχεία (λ.χ. αριθμός τέκνων, οικογενειακή κατάσταση)

 • Δεδομένα υγείας (ύπαρξη ή όχι εμβολιασμού για covid-19, ύπαρξη θετικού ή αρνητικού τεστ αντιγόνων για covid-19, δεδομένα υγείας)

 

Ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με την ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αλλά και σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου. που επωφελούνται από την υπαγωγή σε υποχρεωτική ασφάλιση του ταμείου του γονέα ως προστατευόμενο μέλος).

Δεδομένα εικόνας: Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας μέσω συστημάτων βιντεο επιτήρησης (CCTV), όπου αυτά εφαρμόζονται, για το σκοπό της προστασίας της ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, τηρώντας τις προδιαγραφές και προθεσμίες που προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την τήρηση δεδομένων ήχου και εικόνας.

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο σε έγχαρτη μορφή, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτυακών/ψηφιακών πλατφόρμων και εφαρμογών (λ.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail).

 

 1. Χρόνος Διακράτησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους. Εν συνεχεία τα δεδομένα διαγράφονται είτε μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας διαγραφής, ή από τον αρμόδιο ανά τμήμα της εταιρίας υπάλληλο για τη διαγραφή τους.

Η εταιρία διακρατά τα δεδομένα που συλλέγει για πέντε έτη από τη συλλογή τους ή σε περίπτωση σύμβασης από τη λήξη της σύμβασης. Εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέσω συστήματος CCTV, μέσα σε 30 ημέρες από την καταγραφή.

 2. Δεδομένα που αφορούν τη σύμβαση εργασίας των εργαζόμενων, 20 έτη από τη λήξη της σύμβασης.

 3. Δεδομένα που αφορούν υποψήφιους εργαζόμενους που τελικώς δεν επιλέχθηκαν, εντός 4 εβδομάδων από την απόρριψη της αίτησης για εργασία.

 4. Δεδομένα που αφορούν φορολογικά στοιχεία και συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, 20 έτη από την έκδοση τους.

 5. Κάθε δεδομένο που χρησιμοποιείται σε δικαστική διαμάχη της εταιρίας, μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας και της διαδικασίας εκτέλεσης σε περίπτωση που ασκηθεί ένδικο βοήθημα από ή κατά της εταιρείας, άλλως για χρόνο ίσο με την παραγραφή της απαίτησης της εταιρίας.

 

 1. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΗ ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις της, υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (λχ. ως εργοδότης). Εφόσον η εν λόγω επεξεργασία απαιτεί συγκατάθεση, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, έχει φροντίσει να λάβει ελεύθερη συγκατάθεση του υποκειμένου.

 

 1. Δεδομένα ανηλίκων

  Επί της αρχής, δεν αποτελεί πολιτική της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε αναγκαία στοιχεία ασφάλισης και δεδομένα υγείας που είναι αναγκαία για την απολαβή νόμιμων ωφελημάτων των εργαζόμενων - γονέων αυτών (λ.χ. γονικές άδειες, επιδόματα και λοιπά ωφελήματα κ.λπ.).

  1. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους και τις επιγραμμικές εφαρμογές της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρία, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, εφόσον αυτό είναι εφικτό και επιτρεπτό από τηνομοθεσία.

 

 1. Διαδικτυακές Τεχνολογίες

  Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συλλέγει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και την εν γένει επισκεψιμότητα στον ιστότοπο της, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση σε αυτά. Περαιτέρω, σχετικές πληροφορίες αποτυπώνονται στην Πολιτική Cookies της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

  • Κατά τη διαχείριση των αιτημάτων από τις ηλεκτρονικές μας φόρμες, ζητείται η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης με την εταιρία. 

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον ιστότοπο της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ενδέχεται να παρέχονται ή να παρασχεθούν στο μέλλον σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν περαιτέρω τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

 

 1. Διαβίβαση / Πρόσβαση Δεδομένων

  Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα ή/και να επιτρέπει την πρόσβασή τους σε αυτά (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που λειτουργούν ως εκτελούντες ή/και υπό-εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας της (λ.χ. εξειδικευμένη τεχνική συνδρομή και υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών, επεξεργασία δεδομένων κυκλώματος CCTV κλπ) και την εξυπηρέτηση των σκοπών της. 

  • Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους ή/και να επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση από τρίτους σε αυτά, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από αυτήν. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση, εφόσον απαιτείται για τα ελάχιστα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία, ήτοι την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το σκοπό συλλογής των δεδομένων, την ταυτότητα του αποδέκτη και τα δικαιώματα του υποκειμένου.

   Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν διαβιβάζει δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ οφείλει να ελέγχει εάν:

   • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.

   • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.
    Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ απαγορεύεται και η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ.ρητήσυγκατάθεσητουυποκειμένουκαιενημέρωσητουαναφορικάμετουςκινδύνουςπου ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ.). 

 

 1. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. Οι προκαθορισμένοι χρόνοι διακράτησης έκαστης κατηγορίας δεδομένων αποτυπώνονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων της εταιρίας, ως έχει νομική υποχρέωση και είναι διαθέσιμα στην αρμόδια εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ελέγχου.

 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΗ ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

 2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

 3. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

 4. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

 5. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 6. Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα ανωτέρω δικαιώματά τους και να διευκολύνει την άσκησή τους. Συγκεκριμένα, οφείλει να τα ενημερώνει για τη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν, προκειμένου να ασκήσουν αυτά, ήτοι να προσδιορίσουν τα στοιχεία που οφείλουν να αναφέρουν στην αίτησή τους, το πρόσωπο στο οποίο θα την απευθύνουν, την προθεσμία εντός της οποίας θα ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους, καθώς και τη δυνατότητα να προσφύγουν στην εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ).

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα.

Σε περίπτωση που η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ επεξεργαστεί κατά περίπτωση στο μέλλον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελούσα την επεξεργασία, τότε θα διαβιβάζει άμεσα τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων(DPO) – Νομικός ΣύμβουλοςΗ ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Οfficer, εφεξής DPO). Η επικοινωνία για ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται απευθείας σε επικοινωνία με την εταιρία – υπεύθυνο επεξεργασίας, στα στοιχεία επικοινωνίας, που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας:

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, νομικό σύμβουλο, το έργο της συμμόρφωσης και παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει εξασφαλίσει, ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα οργανωτικά-τεχνικά ζητήματα και τις ορθές πρακτικές που συνάδουν με την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός σύμβουλος αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, που μπορεί παράλληλα να ασκεί και άλλα καθήκοντα, αλλά αυτά δεν μπορούν να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ή αρμοδιοτήτων. Τέτοια σύγκρουση δημιουργείται, ιδίως όταν τα υπόλοιπα καθήκοντα τον υποχρεώνουν ή του επιτρέπουν να ορίσει ο ίδιος τα μέσα και τους σκοπούς μίας η περισσοτέρων επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο νομικός σύμβουλος αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω μετά από συμφωνία με τη Διοίκηση της εταιρίας:

(α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τη διοίκηση της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αλλά και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με κάθε πολιτική της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που αφορά άμεσα ή έμμεσα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων. Προς τούτο προβαίνει κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

1) Έχει παραδώσει αρχείο μορφών επεξεργασίας (Αρχείο Δραστηριοτήτων) που περιέχει όλες τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προβαίνει ή εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, καθώς και αρχείο παραβιάσεων δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα (Αρχείο Παραβιάσεων).

2) Προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, προκειμένου να διαπιστώσει αν και σε ποιο βαθμό τηρούνται η ως άνω νομοθεσία και πολίτικες, μετά από αίτημα της Διοίκησης της εταιρίας, ιδίως δε σε περιπτώσεις τροποποίησης των ανωτέρω αρχείων.

3) Προτείνει λύσεις, διαδικασίες και καλές πρακτικές που συμβάλουν στην διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με την ως άνω νομοθεσία και τις πολιτικές.

4) Παρέχει συμβουλές αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου (DPIA), για την προετοιμασία της και διεξάγει την υλοποίησή της.

5) Διατηρεί επικοινωνία με τους προϊσταμένους των τμημάτων της εταιρίας για κάθε ζήτημα που άπτεται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6) Επικουρεί την ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε ζητήματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, αλλά και των συνεργατών της, αναφορικά με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την υφιστάμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις καλές πρακτικές κ.ο.κ.

7) Αξιολογεί τους κινδύνους (risks) που μπορεί να δημιουργούν για την ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα υποκείμενων των δεδομένων οι διάφορες μορφές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προχωρεί.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο νομικός σύμβουλος υποχρεούται να ενεργεί με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, να τηρεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και τις πολιτικές της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ιδίως την υποχρέωση εχεμύθειας προς την εταιρία.

 

 1. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (http://www.dpa.gr  Τα δικαιώματα μου  Υποβολή καταγγελίας).

 

 1. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων(DPIA)

  Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («εκτίμηση αντικτύπου»). Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη να περιγράψει την επεξεργασία, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της και να συνδράμει στη διαχείριση κινδύνων, με την αξιολόγηση και τον καθορισμό μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Δεν απαιτείται για κάθε μορφή επεξεργασίας, αλλά μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια μορφή επεξεργασίας θεωρείται υψηλού κινδύνου (high risk). Στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου συνεκτιμώνται η φύση, η έκταση, το γενικότερο πλαίσιο και οι σκοποί της επεξεργασίας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι πιθανό να επέλθει ένας κίνδυνος, καθώς και η σοβαρότητα αυτού για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων. Το μοντέλο διεξαγωγής της έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου είναι το προτεινόμενο από τη γαλλική εποπτική αρχή (CNIL), το οποίο είναι παγκοσμίως αποδεκτό.

  • Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για επεξεργασία, ακόμα και αν αυτή δε θεωρείται υποχρεωτική από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωμένη να συντάσσει ξεχωριστή εκτίμηση αντικτύπου για κάθε μορφή επεξεργασίας, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει σε μία εκτίμηση αντικτύπου ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας, οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους.

  • Ο Κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου. Ειδικότερα, η διενέργειά της επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Ως τέτοιες δε ενδεικτικά νοούνται:

   • Περιπτώσεις συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα τα οποία επηρεάζουν το φυσικό πρόσωπο - υποκείμενο των δεδομένων.

   • Περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα π.χ. ιατρικά δεδομένα) ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

   • Περιπτώσεις συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα (λ.χ. χρήση καμερών κλπ).

  • Η σχετική ευθύνη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια ή μη εκτίμησης αντικτύπου ανήκει στην ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, εντούτοις, ο DPO παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση αναφορικά με τα παρακάτω ζητήματα:

 1. Την ανάγκη ή τη σκοπιμότητα διενέργειας της εν λόγω εκτίμησης.

 2. Την βέλτιστη μεθοδολογία διενέργειας της εν λόγω εκτίμησης.

 3. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλη εγγύηση, τα οποία πρέπει να προβλέψει η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υποκειμένων δεδομένων.

 4. Αξιολόγηση ήδη διενεργηθείσας εκτίμησης σχετικά με την προστασία δεδομένων και των συμπερασμάτων αυτής, ιδίως αναφορικά με τη συμμόρφωση της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου, οφείλει να καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του. Η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Καθορισμός του πλαισίου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 2. Προσδιορισμός των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ελέγχων.

 3. Αξιολόγηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.

 4. Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση ή μη με τις αρχές προστασίας και επανεξέταση.

  • Όταν, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διαπιστώνει ότι τα μέτρα μετριασμού/αποφυγής/μεταφοράς του κινδύνου δεν είναι επαρκή για τη μείωση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο, θα πρέπει να απευθύνεται στην ΑΠΔΠΧ για διαβούλευση.

  • Πιο αναλυτικά, σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού μορφής επεξεργασίας που ενέχει υψηλό κίνδυνο, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ακολουθεί τα κάτωθι βήματα:

(α) Eπιλέγει μια μεθοδολογία εκτίμησης αντικτύπου που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Συγκεκριμένα η μεθοδολογία είναι η προτεινόμενη από τη Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων CNIL

(β) Υποβάλει την έκθεση της εκτίμησης αντικτύπου στην αρμόδια εποπτική Αρχή (εάν χρειάζεται- εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία. Στο παρόν χρονικό σημείο αυτό δεν απαιτείται).

(γ) Ζητά τη γνώμη της εποπτικής αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκή μέτρα για τον μετριασμό του υψηλού ρίσκου (όταν το εναπομείναν ρίσκο - residual risk- είναι πολύ υψηλό).

(δ) Επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εκτίμηση αντικτύπου και την επεξεργασία που αυτή αφορά, τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος της πράξης επεξεργασίας. Επανεξετάζει επίσης την εκτίμηση αντικτύπου εάν μεταβληθεί ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας.

(ε) Είναι σε θέση να τεκμηριώνει τις ληφθείσες αποφάσεις.

 

 1. Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται εκ του Κανονισμού η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε επεξεργασία από την ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

  1. Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία χειρισμού περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.Μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συμβεί σε πολλές περιστάσεις, κάποιες εκ των οποίων ενδεικτικά είναι:

Για το χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει σημασία εάν αυτό έλαβε χώρα συνέπεια δόλου, αμέλειας, πράξης, παραλείψεως, τυχαίου ή απρόβλεπτου γεγονότος.

Στην περίπτωση κατά την οποία η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή συνεργάτης της αντιληφθεί ή υποψιασθεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο έγινε η παραβίαση και εκείνος με τη σειρά του έρχεται σε επαφή με τον DPO. Το περιστατικό επίσης καταγράφεται με όλα τα προσδιοριστικά του στοιχεία στο Μητρώο Παραβιάσεων που τηρεί η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ακολούθως, εκτιμά την αναγγελία, διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα, ιδίως ως προς την ανάγκη υποχρεωτικής γνωστοποίησης του συμβάντος στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/και τα υποκείμενα των δεδομένων και υποβάλει προτάσεις για τις ακολουθητέες ενέργειες.

Η γνωστοποίηση προς την εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή (ΑΠΔΠΧ) προστασίας δεδομένων είναι υποχρεωτική, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την πραγματοποιεί εντός 72 ωρών από τότε που πρώτα έγινε αντιληπτή από αυτή η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτει άλλωστε εκ του νόμου και του Κανονισμού. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αφού περάσουν οι 72 ώρες, συνοδεύεται από αιτιολόγηση της καθυστέρησης.

Εάν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο (ενδεικτικά εάν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα ή απλά δεδομένα που η διαρροή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημία π.χ. διαρροή ΑΦΜ, διαρροή οικονομικών στοιχείων του υποκειμένου) τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ οφείλει να ανακοινώσει αμελλητί την εν λόγω παραβίαση, όχι μόνο στην εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), αλλά και στο υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση που η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δε προβαίνει σε γνωστοποιήσεις.

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε να πληροφορείται εγκαίρως τυχόν παραβιάσεις αρχείου, στο οποίο η ίδια είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά η επεξεργασίας γίνεται από τρίτο, εκτελούντα την επεξεργασία.

Περίληψη του περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει τα γεγονότα και τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την παραβίαση, τις συνέπειες της και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ καταχωρούνται στο αρχείο παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

18. Εκπαίδευση Προσωπικού ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μεριμνά ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι επαρκώς ενημερωμένο και εκπαιδευμένο και εν γένει τις διαθέσιμους μεθόδους εκπαίδευσης και ενημέρωσης, προκειμένου να επιλεγούν οι πιο κατάλληλες ανά περίσταση, ήτοι:

 1. Να καθορίσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της.

 2. Να εντοπίσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό κοινό μεταξύ των εργαζόμενων της.

 3. Να ολοκληρώσει ενημερωτικές εισηγήσεις εκπαίδευσης στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, τόσο σε επίπεδο προϊσταμένων τμημάτων, όσο και σε επίπεδο εργαζόμενων. Επισημαίνεται σε έκαστη ομάδα εργασίας, το ανάλογο με τα καθήκοντα της πλάνο δράσης, ώστε το προσωπικό να παραμένει ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο.

 4. Να φροντίσει να χορηγήσει έντυπα με τεχνικές οδηγίες στους υπαλλήλους της. 

 5. Να μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση και επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής καμπάνιας.

 

 1. Διαλαμβανόμενα Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα Προστασίας Δεδομένων 

H ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει λάβει τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται:

1. Λήψη μέτρων για ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος και των δεδομένων που διακρατούνται σε αυτό:

 

2. Συνεχής επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρίας σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων αλλά και με την έκδοση συμβουλευτικών εντύπων με οδηγίες από τους προϊστάμενους των τμημάτων, σε συνεννόηση με νομικό σύμβουλο.

 

3. Τήρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων (Αρχείο Δραστηριοτήτων, Μητρώο Παραβιάσεων κλπ) σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 

4. Διενέργεια εκτιμήσεων επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία που εμπεριέχει υψηλούς κινδύνους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και ιδίως της επεξεργασίας δεδομένων μέσω συστήματος CCTV

 

5. Στο φυσικό αρχείο της εταιρείας πλέον υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση και αυτό τηρείται σε κλειδωμένους φωριαμούς.

 

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα διαλαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την κρίση της, με στόχο πάντα να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην επεξεργασία των δεδομένων.

 

 1. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΡΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (www.artoma.gr) με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

 

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης 27-07-2022

Banner Psifiakos Metasximos

Hit enter to search or ESC to close