Τελευταία τροποποίηση: 19-07-2022.

Η επιχείρηση ΑΡΤΟΜΑ ΑΕ (εφεξής ‘Επιχείρηση’ ή η ‘εμείς’ ή ‘μας’) δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο, σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - ΕΕ 2016/679 (εφεξής ‘Κανονισμός’) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τις πρακτικές που εφαρμόζει η Επιχείρηση όταν επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα μέσω του ιστοτόπου της, www.artoma.gr (εφεξής ‘Ιστότοπος’). Αναλυτική Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησης, για το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, μπορείτε να βρείτε επίσης στον ιστότοπο της, www.artoma.gr

 

Περιεχόμενα

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

2.Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

3.Συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων

4.Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

5.Προστασία ανηλίκων

6.Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

7.Τα Δικαιώματά σας

8.Επικοινωνία

9.Ιστότοποι τρίτων

10.Τροποποιήσεις

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΤΟΜΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΖΥΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με ΑΦΜ: 801655575, εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς Τ.Κ.: 61100 και έχει τηλέφωνα επικοινωνίας τα 2341063390 & 23410-72296

 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με τον Κανονισμό, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

 1. Συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων

Η Επιχείρηση συλλέγει μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, με τους εξής τρόπους:

Α. Αυτόματα όταν εσείς επισκέπτεσθε τον Ιστότοπό μας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα τις διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP) σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους ιστοχώρους ή διαδικτυακές πύλες τρίτων, όταν επιλέγετε να μεταβείτε σε αυτούς μέσω συνδέσμων που τυχόν υπάρχουν στον δικό μας Ιστότοπο. Η συλλογή γίνεται από εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας, για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ systems security) και διάγνωσης σφαλμάτων ή παραβιάσεων ασφαλείας (forensics). Επίσης, κατά την επίσκεψή σας και αναλόγως με τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, ενδέχεται να αποθηκεύονται Cookiesστην συσκευή σας. 

Προσοχή: προτού μας παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

 1. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, απώλεια και τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή. Ενδεικτικά:

- Διαθέτουμε κατάλληλα ρυθμισμένα τείχη προστασίας νέας γενιάς (firewall).

- Εφαρμόζουμε κρυπτογράφηση όπου απαιτείται. 

- Τηρούμε διαδικασία γνωστοποίησης παραβίασης ασφαλείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, και εφόσον απαιτείται, ενεργοποιούμε και την διαδικασία γνωστοποίησης προς τα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων.

- Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, προκειμένου να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με την δέουσα προσοχή και πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό.

- Δεσμεύουμε τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, με γραπτές συμβάσεις, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

- Ειδικότερα για την ασφάλειά σας κατά την υποβολή αιτήματος επικοινωνίας, η Επιχείρηση δεσμεύει τους Συνεργάτες της να τηρούν τον Κανονισμό και να προστατεύουν τα δεδομένα που καταχωρείτε καθώς και να παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία σας. 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτική κατάσταση των εφαρμοζόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει η επιχείρηση στην ιστοσελίδα www.artoma.gr στην Πολιτική Απορρήτου.

 1. Προστασία ανηλίκων

Η Επιχείρηση δεν απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προς ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγει ούτε κοινοποιεί, εις γνώση της, προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν πρέπει να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

 1. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Επιχείρηση μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον Ιστότοπο, ή που παράγονται αυτόματα από τον Ιστότοπο (cookies), στα παρακάτω πρόσωπα:

Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύουμε τους υπαλλήλους, με κατάλληλες γραπτές συμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Τέλος, η επιχείρηση μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα προς αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς ή όργανα επιβολής του νόμου, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 1. Τα Δικαιώματά σας

  1. Η επιχείρηση μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

 2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

 3. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

 4. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

 5. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 6. Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Η επιχείρηση παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

  1. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

  2. Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η επιχείρηση μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα.

  3.  

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στα στοιχεία που δίνουμε στο πεδίο «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (http://www.dpa.gr  Τα δικαιώματα μου  Υποβολή καταγγελίας).

 1. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την άσκηση αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 1. Ιστότοποι τρίτων

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Καθώς η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τα μέτρα ασφαλείας των εν λόγω ιστοτόπων, όλοι οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να διαβάσουν τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοτόπων, προτού παρέχουν πληροφορίες οποιασδήποτε φύσεως.

Επίσης, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος καθώς και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) χρησιμοποιούν τα δημόσια διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι εγγυημένα ως απολύτως ασφαλή, η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών διαδικτύου και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών».

 1. Τροποποιήσεις

Κατά καιρούς βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε κι εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, οπότε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου θα επικαιροποιείται αναλόγως. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο επισκέπτης να συμβουλεύεται τακτικά την Πολιτική Απορρήτου μας. Ισχύουσα θεωρείται η Πολιτική με την πιο πρόσφατη ημερομηνία τροποποίησης, η οποία αναγράφεται πάντα στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας.

Banner Psifiakos Metasximos

Hit enter to search or ESC to close